full-width-bg-dk-valg15-large-577515-edited.jpg

 

Den statistiske usikkerhed angiver, i hvilket interval vi kan være 95 % sikre på, at et partis stemmeandel ligger. Hvis en meningsmåling eksempelvis viser, at Socialdemokraterne får 25 % af stemmerne, og usikkerheden er +2,7 procentpoint, betyder det, at vi kan være 95 % sikre på, at Socialdemokraterne vil få mellem 22,3% og 27,7% af stemmerne ved det endelige valg. At vi ikke kan være 100 % sikre skyldes, at vi ikke har spurgt alle vælgere, og derfor er der en risiko for, at vi tilfældigvis har spurgt nogle mennesker, som ikke er repræsentative for alle vælgere. Det er her den statistiske usikkerhed kommer ind i billedet.

Fordelen ved en stikprøve er, at man kan bruge den til at finde ud af, hvad en stor gruppe af mennesker mener, ved kun at spørge en lille del af gruppen. I forbindelse med et valg vil vi gerne vide, hvordan de danske vælgere vil stemme, men i stedet for at spørge dem alle får vi et billede af, hvordan danskerne vil stemme, ved at spørge en lille del af gruppen. Når vi ikke spørger alle vælgere, kan vi ikke være helt sikre på, hvad vælgerne vil stemme, men vi kan estimere det med en given statistisk usikkerhed.

Hvad afhænger den statistiske usikkerhed af?

Den statistiske usikkerhed er ikke nogen fast størrelse. Den afhænger af en række faktorer, som man kan justere for på forskellige måder.

  • Stikprøvens størrelse: jo større stikprøven er, jo mindre er den statistiske usikkerhed, alt andet lige. Sammenhængen er sådan, at usikkerheden halveres, når antallet af deltagere i stikprøven firedobles. De fleste meningsmålingsinstitutter spørger omkring 1.000 personer, da dette giver en god balance mellem antal interviews og usikkerheden ved meningsmålingen. Epinion gennemfører generelt interviews med omkring 1.700 personer, som afgiver et partivalg, da vi også gerne vil have en acceptabel statistisk usikkerhed, hvis vi eksempelvist skal se på, hvad mændene – eller et andet udsnit af den samlede gruppe – vil stemme.
  • Hvor sikker man vil være: jo mere sikker man vil være, jo større bliver den statistiske usikkerhed, alt andet lige. I eksemplet med Socialdemokraterne, som blev nævnt indledningsvist, kunne vi også have skrevet, hvad den statistiske usikkerhed var, hvis vi ville være 99% sikre på, at vi ramte rigtigt. I så fald ville usikkerheden være cirka 3,5 procentpoint (ved en stikprøvestørrelse på 1.000 personer). Det ville betyde, at vi med 99% sikkerhed kunne sige, at Socialdemokraterne ville få mellem 21,5% og 28,5% af stemmerne. Inden for samfundsvidenskaben er der generel enighed om at arbejde med 95% sikkerhed i stikprøveundersøgelser, og derfor benytter vi dette niveau.
  • Den forventede stemmeandel: jo tættere andelen er på 50%, jo større er den statistiske usikkerhed, alt andet lige. Det betyder, at usikkerheden for eksempelvis De Konservative ikke er den samme som for Socialdemokraterne. Fordi Socialdemokraternes stemmeandel ligger tættere på 50%, er usikkerheden omkring deres stemmeandel højere end den er for mindre partier som eksempelvist De Konservative.

Den statistiske usikkerhed afhænger desuden af, hvor stor en andel stikprøven udgør af den samlede gruppe. Dette har dog kun praktisk betydning, hvis stikprøven udgør over halvdelen af den gruppe, man vil sige noget om. I sådan et tilfælde vil usikkerheden være lavere. Dog har dette ingen praktisk betydning overhovedet, når man ser på meningsmålinger i forbindelse med valg, hvor man vil sige noget om et helt lands befolkning. Det har således nærmest ingen betydning for usikkerheden, om et lands befolkning er på 5 millioner eller 50 millioner mennesker, når man ønsker at forudsige et valgresultat på baggrund af eksempelvis 4.000 interviews. I det sidste tilfælde skal man ikke bruge flere interviews for at opnå den samme sikkerhed. Dette er udledt af en af de centrale statistiske grundsætninger, der kendes som ’de store tals lov’.

Det er vigtigt, at den statistiske usikkerhed, som vi har præsenteret herover, ikke alene kan forklare den samlede usikkerhed i en meningsmåling. Statistisk usikkerhed bygger alene på de parametre, vi har beskrevet ovenfor, men der kan også være usikkerhed forbundet med sammensætningen af stikprøven for en undersøgelse. 

- Skrevet af: Christian Vestergaard

Kontakt os


Epinion

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N 
Denmark 
T: +45 87 30 95 00 
E: contact@epinionglobal.com 


Følg os

Tilmeld vores nyhedsbrev